Vergaderverslagen

Vanuit de kerkenraad – september 2021

Op 2 september jl. kwam de kerkenraad voor het eerst weer bijeen na de zomerpauze. Dat was na een langere periode met een stevige agenda.
Er werd stil gestaan bij het gebruikelijke jaarverslag van onze predikant, Jan Wilts. Er is in dit verslag niet alleen een overzicht van de werkzaamheden, maar er is ook teruggekeken naar het moment dat Jan kwam en het bevat een doorkijkje naar de toekomst, naar de tijd dat Jan met emeritaat is.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – juni 2021

Op 3 juni, donderdag en vanaf nu onze vaste vergaderdag, kwam de kerkenraad vóór de zomerstop bijna voltallig in Kerkenheem bijeen. De vergadering werd geopend met een gebed uit het liedboek pag. 1355, toegeschreven aan Franciscus van Assisi beginnend met: ‘Heer, maak van mij een instrument van vrede’. Onze nieuwe voorzitter, Lieuwe Giethoorn, leidde voortvarend de vergadering en bood, na een welkomstwoord, over en weer de mogelijkheid voor wie dat wil met hem een afspraak te maken voor nadere persoonlijke kennismaking. Lieuwe zal voor maximaal 2 jaar het voorzitterschap waarnemen, en dus blijft onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter gewoon doorgaan, en daarnaast ook nog naar een extra notulist voor de KKR.
Lees hier het heel verslag

Vanuit het moderamen – april 2021

Eind april vergaderde het moderamen – coronaproof – in Kerkenheem; deze keer niet gevolgd door een kerkenraadsvergadering.
We hebben allereerst het gesprek voortgezet om te komen tot een nieuwe voorzitter van de kerkenraad. We hebben goede hoop binnenkort iemand te kunnen voordragen zodat Annie van Dam dan met een gerust hart haar taak kan overdragen.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad april 2021

Voor het eerst in 2021 is de kerkenraad weer bij elkaar geweest in Kerkenheem. Rekening houdend met de coronamaatregelen deed een deel van de leden mee via Zoom.
Tijdens deze kerkenraadsvergadering zijn de volgende zaken besproken:
– Er zal voorlopig (mede in verband met corona) maandelijks een moderamenvergadering zijn en elke twee maanden een kerkenraadsvergadering. Dit is ook een proef om te zien of het ook zo in de toekomst kan. Deze proef geldt voor 1 jaar, daarna volgt een evaluatie.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat – april 2021

Dinsdagavond 13 april kwamen we life bij elkaar in Kerkenheem. De avond werd door ds. Jan Wilts geopend met een stukje uit het boek “Het wonder van betekenis” van Wout van Tongeren.
Op deze avond namen we afscheid van enkele van onze leden, nl. Annie van Dam en Ria van Dijk, een punt van orde. De taken werden herverdeeld en we spraken af dat de verdeling van de taken later in het jaar nog eens aan de orde zal komen.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – februari 2021

We leven ondertussen alweer een jaar met coronamaatregelen. We hebben ons weten te schikken in de mogelijkheden die er nog wel zijn, al missen we het echte onderlinge contact.
In de vorige Rotonde heeft u al iets kunnen lezen over een mogelijke ‘denktank’. Deze is er ondertussen en de eerste initiatieven zijn ook al een feit:
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat – februari 2021

Op 16 februari kwamen we als werkgroep weer bijeen, via “zoom”; elke keer even wennen, maar we krijgen er zo langzamerhand ervaring in!
Omdat Annie van Dam stopt met het voorzitterschap van zowel de kerkenraad als van deze werkgroep, stemde iedereen er mee in dat Ellen Rigtering in de volgende bijeenkomst de voorzittershamer zal over nemen. Zij zal vanuit de werkgroep ook deel gaan nemen aan de bijeenkomsten van moderamen en kerkenraad.
Lees hier het hele verslag

Vanuit het moderamen – januari 2021

Nederland in een bijna volledige lockdown betekent dat ons vergaderritme moet worden aangepast. Fysiek ontmoeten is niet mogelijk en we komen als kerkenraad minder frequent bij elkaar.
De urgente lopende zaken worden door het moderamen afgehandeld. En daartoe komen we zoals in veel organisaties online per video samen.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – december 2020

Al maanden verkeren we – door de langdurige beperkingen – in een lastige en wat ‘onwerkelijke’ situatie, waarin het moeilijk is om als gemeente met elkaar verbonden te blijven. Eén van de voorstellen om hier mee om te leren gaan is om een “denktank” in te stellen, waarin 2 kerkenraadsleden en 3 digitaal vaardige gemeenteleden gezamenlijk na gaan denken over kerkzijn in coronatijd en daarna.
Hoe kan er creatief invulling gegeven worden aan gemeentewerk nu, maar ook na het coronatijdperk. We kunnen en mogen er niet vanuit gaan dat alles weer terug zal keren naar het oude normaal.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat – engelenuitdeelactie, december 2020

De vorige keer hebt u kunnen lezen dat we heel veel engeltjes gekregen hebben van een gemeentelid die er afstand van heeft gedaan. Normaal gesproken gaan we aan het eind van het jaar met z’n allen uit eten, maar deze keer zijn we een avond engelen gaan inpakken met elkaar om ze vervolgens te kunnen uitdelen.
Lees hier het hele verslag 

Vanuit de werkgroep pastoraat – november 2020

Op 10 november kwamen we weer ‘coronaproof’ samen in Kerkenheem.
Het hoofdthema was: hoe kunnen we in coronatijd ervoor zorgen dat er een bepaalde samenhang blijft in onze gemeente? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar niet “verliezen”??
Een klip en klaar antwoord hadden we niet op deze vraag. Wel een wedervraag: wat zou de behoefte zijn van veel gemeenteleden? Om een antwoord op deze vraag te krijgen moet je hem stellen: dus zal Jan Wilts een nieuwsbrief maken waar deze vraag centraal zal staan en hopelijk komen er dan een aantal antwoorden.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de Kerkrentmeesters – november 2020

We zitten met elkaar nog steeds in coronatijd.
Dat betekent voor de kerkrentmeesters van onze gemeente dat ze vooral veel online werken. We overleggen per telefoon, per mail of als we elkaar toevallig zien tijdens één van de kerkdiensten. Maar het noodzakelijke werk gaat gewoon door. We hebben net als de diaconie de collectes hervat via een overschrijving met vermelding van het collectedoel op de liturgie.
Inmiddels zijn ook de andere belangrijke voorbereidingen voor het nieuwe boekjaar weer op gang gebracht:
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad oktober 2020

Ons eerste vergaderpunt was een bezinning op het begrip genade, aan de hand van enkele pagina’s uit de visienota “Van U is de toekomst” van de PKN. Een terugkerend begrip in deze nota. We deelden gedachten en gevoelens over dit begrip. Uiteenlopend van beladen met gevoelens van schuld en tekortschieten, willekeur – wie wel en niet genade  ondervindt-  tot  juist positief: accepterend en bemoedigend, je mag altijd opnieuw beginnen. Al bij al geeft dit begrip ons niet direct handvatten om verder te gaan, die vinden we meer in dankbaarheid en vooral liefde.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad september 2020

Aan de orde kwamen in deze eerste vergadering na de zomer: het pioniersplan van Overstag, de conceptbegroting 2021 van de kerkrentmeesters en personele zaken.
Lees hier het hele verslag

Bericht van de kerkrentmeesters – Financiën Damsterboord

De financiën van onze gemeente worden jaarlijks in een begroting via de kerkenraad zichtbaar gemaakt. Na de jaarafsluiting verantwoorden de kerkrentmeesters het afgesloten boekjaar richting kerkenraad en PKN door middel van een jaarrekening. Ook voor 2019 is dit gebeurd. De jaarrekening komt dan een tijdje achterin de kerk ter inzage te liggen zodat ook gemeenteleden er kennis van kunnen nemen.
Lees hier het hele bericht

Vanuit de werkgroep pastoraat september 2020

Ook voor onze werkgroep is het vergaderseizoen weer begonnen.
Pastoraat in coronatijd ziet er heel anders uit dan normaal: er wordt geprobeerd telefonisch contact te onderhouden met gemeenteleden, want zomaar op huisbezoek gaan kan nu niet. Ook worden er meer kaartjes gestuurd, al realiseren we ons dat we hier niet iedereen mee bereiken.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat juni 2020

Half juni heeft de werkgroep voor het eerst sinds de coronacrisis weer vergaderd. De grote zaal van Kerkenheem is zo ingericht dat dat met maximaal 10 mensen “coronaproof” kan.

De activiteiten die in de notulen van maart jl. genoemd werden, zoals de toerustingsavond voor de bezoekgroepen, de workshop bloemschikken en de Prokkel zijn natuurlijk niet doorgegaan.
Daarnaast zijn de gespreksgroepen gestopt en konden de bezoekgroepen geen bezoeken brengen.
Lees hier het hele verslag