Vergaderverslagen

Vanuit de kerkenraad – september 2022

Na vele mooie -maar soms toch ook voor menigeen te veel en te warme- zomerdagen werd er voor het eerst weer met frisse moed vergaderd.
Op 1 september ’22 kwam de KKR bijna voltallig bijeen en had het genoegen om de classispredikant Ds. J. Hommes op visite te krijgen voor een goed gesprek.
De vergadering werd geopend met een vluchtelingengebed. Dit met in gedachten de ernstige crisissituatie omtrent het vastlopen van de opvang van vluchtelingen door het COA (het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), en alles daaromheen. Hier werd later in de vergadering op terug gekomen in verband met de oproep van INLIA aan de protestantse kerken om hierin mee te denken, en waar mogelijk hulp te verlenen met betrekking tot de opvang.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – juni 2022

Impressie van de kerkenraadsvergadering op 7 juni 2022
‘Hoe ga je om met onhebbelijk geuite kritiek?’ Met die vraag begonnen we de vergadering. We lazen een spreuk met als boodschap: luister naar de inhoud, maar laat de onhebbelijkheid bij de ander!     In één moeite door lieten we ons inspireren door een artikel op de website van de PKN ‘Wat betekent het om ambtsdrager te zijn?’ (www.pkn.nl trefwoord ambt). Het artikel herinnert ons aan de roeping van de gemeente van Christus als de basis van het kerkelijk ambt. Niet heersen maar dienen en met liefde naar elkaar luisteren en omzien, zijn kernen daarvan. Als je je dagelijkse kerkenwerk doet, ben je daar vaak niet bewust mee bezig. Toch spelen daarin religieuze en technische zaken samen een rol. Als je iets uit roeping doet, hoef je daar overigens niet voor in het ambt te staan. Of het moet zijn: het ambt van gelovige.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de werkgroep pastoraat – juni 2022

Terugblik en vooruitblik van de activiteiten
De activiteiten van de Werkgroep Pastoraat in het afgelopen kerkelijk jaar werden, zoals overal in de samenleving, beperkt door de maatregelen rond corona. Toch konden met aanpassingen de meeste activiteiten wel doorgang vinden.
Zo vonden de bezoekers van de ouderen altijd wel mogelijkheden om contact te houden, bijvoorbeeld middels regelmatig telefonisch contact of een kaartje of ontmoeting tijdens een wandeling. Er werden kerstattenties rondgebracht en ook met Pasen werden de ouderen bezocht met een paaskaart.
Ook de Welkomstcommissie kon de contacten met de nieuwe gemeenteleden voortzetten met wat aanpassingen.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit het moderamen – mei 2022

We zijn ons moderamen gestart met een prachtig lied uit ons liedboek, gelezen door de scriba. Een lied dat goed aansluit bij de gespannen situatie die we op dit moment in Europa hebben en het vertrouwen wat we mogen hebben vanuit ons geloof op uiteindelijk een goede afloop.
In de aanloop naar de kerkenraad in begin juni heeft het moderamen de jaarrekeningen beoordeeld van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – april 2022

Nadat een aantal praktische zaken besproken waren gingen we voor het “bezinningsmoment” naar de Stefanuskerk, waar door het zingen van lied 972 – ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ – en de vraag aan ieder wat hem/haar meest opviel aan de tekst van dit lied, we er aan werden herinnerd waar wij als gemeente voor staan. Het meest genoemd werd het woord ‘verwondering’.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit het moderamen – februari 2022

Op het moderamen van februari mochten we een beslissing nemen hoe we verder willen gaan met de versoepeling van de regels omtrent covid-19. Wat wijsheid is in deze, zal de tijd moeten leren. We zullen ook moeten leren leven met corona. Het besluit is genomen om vanaf 1 maart alle kerkbanken weer te gebruiken en dat aanmelden voor de dienst ook niet meer nodig is. Een mondkapje dragen hoeft niet maar mag wel. We rekenen op een beetje zelfregulerend vermogen qua onderling afstand houden.
Lees hier het hele verslag…

Van de kerkrentmeesters – februari 2022

Kerkbalans 2022
De belangrijkste geldwervingsactie is grotendeels achter de rug: Kerkbalans.
Ruim 700 brieven zijn door een aantal vrijwilligers rondgebracht en de meeste toezeggingsformulieren zijn binnengekomen en verwerkt in het landelijke computersysteem van de Protestantse Kerk, genaamd LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk). Afgelopen jaar is voor het eerst sinds jaren de kerkelijke bijdrage weer gestegen, hopelijk zet deze trend zich door.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – februari 2022

Op 3 februari is de kerkenraad bijeengeweest. Na de opening hebben we vooral gesproken over de toekomst van onze kerk.
Dit met als inspiratiebron een deel van de visienota van de PKN uit 2012 “De hartslag van het leven”. Ieder mocht daaruit een zin aanstrepen die hem/haar het meest aansprak.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de werkgroep pastoraat – februari 2022

Op 8 maart kwam de werkgroep pastoraat weer bijeen in Kerkenheem.
We hebben de afgelopen periode geëvalueerd:

  • De kerstattentie voor ouderen: de amaryllisbol viel in goede aarde, op de boekjes werd wat minder enthousiast gereageerd.
  • De Open Kerk: er was gezorgd voor kleur- en knutselplaten voor de jeugd, en die vonden gretig aftrek.
    De kerk is niet alleen de beide kerstdagen open geweest, maar ook de week tussen kerst en oudjaar. Toen was er, vooral vanwege het slechte weer, wel minder bezoek.
  • Ook de puzzeltocht van Overstag was een succes.

Het werkplan van de werkgroep wordt met een enkele aanpassing goedgekeurd en kan naar de kerkenraad worden gestuurd.
Er is vanuit de kerkenraad gevraagd of de werkgroep een memo wil schrijven over welke prioriteiten er liggen ten aanzien van het werk van de predikant. We gaan dat in een extra vergadering bespreken.

Vanuit het moderamen – december 2021

Na de opening door Gré Busz met een scheppingsgebed hebben we als moderamen, ter voorbereiding op de volgende kerenraadsvergadering, gediscussieerd over de toekomst van onze gemeente.
Met een memo als vertrekpunt hebben we de prioriteiten voor de komende jaren benoemd. We hebben gesproken over de bemensing en de mogelijkheid hier de samenwerking te zoeken en de lasten te delen met andere gemeenten. Het gaat ook om elkaar kennen, waarbij het belangrijk is dat we die dingen doen die het leven van de gemeenschap ondersteunen.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – november 2021

Het bezinningsonderwerp was de ontmoeting met een vertegenwoordiging van de pioniersgroep “Overstag”. De activiteiten voor jongeren slaan goed aan in de wijk, waarbij ook ouders betrokken raken. De pioniers zagen geen duidelijk risico in de invloed die corona op hun werk gehad kon hebben. Volgens hen was er nog geen aanleiding om hierover zorgen voor de toekomst te hebben. Wel zorgen zijn er over de deelname van “Damsterboorders” die op dit moment erg gering is. De kerkenraad sprak dan ook de hoop uit dat er meer vrijwilligers in onze gemeente kunnen worden gevonden die het praktische werk willen ondersteunen. (sport, zomerkamp, samen verkennen). Naar een eigen wijze van vieren is men nog op zoek.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – september 2021

Op 2 september jl. kwam de kerkenraad voor het eerst weer bijeen na de zomerpauze. Dat was na een langere periode met een stevige agenda.
Er werd stil gestaan bij het gebruikelijke jaarverslag van onze predikant, Jan Wilts. Er is in dit verslag niet alleen een overzicht van de werkzaamheden, maar er is ook teruggekeken naar het moment dat Jan kwam en het bevat een doorkijkje naar de toekomst, naar de tijd dat Jan met emeritaat is.
Lees hier het hele verslag