Vergaderverslagen

Vanuit de kerkenraad – 21 mei 2024

Het is de laatste kerkenraadsvergadering waarbij ds. Jan Wilts aanwezig is. Het stemt ons weemoedig en dankbaar. Henk Heidekamp opent met een inspirerend gebed uit het blad ‘Petrus’ (dat gratis verkrijgbaar is via de website van de PKN).
Als bezinningsonderwerp staat het beleidsplan van de classis Groningen-Drenthe op de agenda. Henk van Dijk licht het plan ‘Naar duurzaam gemeente-zijn’ toe, in zijn rol van preses van de classis.

Lees hierhet hele verslag

Vanuit de kerkenraad – 11 april 2024

Als opening wordt het verhaal voorgelezen van de man, zijn zoon en de ezel. De boodschap van het verhaal over je eigen pad volgen is het belang van het zelf kiezen wat we goed vinden.
Voor het bezinningsonderwerp spreken we met elkaar na het invullen van het religie-spinnenweb.In dit web staan 7 dimensies beschreven, gekoppeld aan stellingen. Deze stellingen zijn verbonden aan thema’s, bijvoorbeeld verhalen en symbolen. Iedereen zoekt een stelling uit die goed bij hem/haar past, en een stelling die je heeft verbaasd.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – 27 februari 2024

Als bezinningsonderwerp is gesproken over een artikel uit het tijdschrift Petrus m.b.t. vasten in de 40-dagen tijd.

De beroepingscommissie bestaande uit 7 personen is bekend en wordt met instemming door de kerkenraad begroet. De ‘bevestiging’ zal op zondag 10 maart in de dienst plaatsvinden.  De training zal op zaterdag 9 maart plaatsvinden.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – februari 2024

Op donderdag 1 februari was er voor het eerst in 2024 weer een kerkenraadsvergadering, na het gemeenteberaad op 23 januari, als onderdeel van het bezinningstraject waar wij middenin zitten.

Er werd geopend met onderstaand gedicht:

We verschillen niet zoveel van elkaar,
Spreken misschien een andere taal,
We behoeven slechts een klein gebaar.
Van Liefde en hoop,
Van wederzijds respect,
Als een hernieuwde doop.
Ga mee op reis,
Bekijk de wereld met een andere blik,
Ga mee op reis en ontmoet mensen zoals ik.

Lees hier het hele verslag

Van de Kerkrentmeesters – februari 2024

Uiteraard hebben we als College Kerkrentmeesters tijdens de feestdagen de activiteiten op de waakvlam gehad, maar over het algemeen kunnen we concluderen dat we een drukke periode achter ons hebben. In de aanloop naar de beroeping als vervolg op het emeritaat van onze predikant, zijn er drie varianten van meerjarenbegrotingen gemaakt en besproken. Waarbij we uiteindelijk bij de beroeping voor een scenario van een 80% opvolging een solvabiliteitsverklaring hebben aangevraagd.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – 19 december 2023

De vergadering werd geopend met het lezen van een tekst uit het boek “Ik zag een nieuwe wereld…” van Huub Oosterhuis.
Als eerste onderwerp werd de profielschets voor de toekomstige predikant besproken. De tekst is (tekstueel) wat aangepast naar aanleiding van opmerkingen in de vorige kerkenraadsvergadering. De kerkenraad gaat met deze schets akkoord. Naast de profielschets van de predikant is ook de profielschets van de gemeente Damsterboord besproken.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – 21 november 2023

Na de opening en vaststellen van de agenda bezinnen we ons over de profielschets van de predikant zoals die er op dit moment ligt. De groep die deze schets heeft gemaakt heeft goed werk verricht. Hier en daar worden punten aangescherpt, veranderingen aangebracht en aanvullingen gegeven, zodat de groep weer verder kan met de uitwerking. Het moet een stuk worden dat de nieuwsgierigheid oproept van eventuele gegadigden.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – 10 oktober 2023

De vergadering begint met de bezinning over het onderwerp ‘bestaanszekerheid’. De aanleiding voor dit onderwerp was een passage uit de overweging van ds. Wilts tijdens de oogstdienst. In de politiek wordt het begrip ‘bestaanszekerheid’ veel gebruikt, maar wat betekent het voor ons? De leden van de kerkenraad vinden dat er eigenlijk niet gesproken kan worden van ‘zekerheden’ in een wereld waarin zoveel onzeker is. De ‘bestaansonzekerheid’ geeft ons mede de inspiratie om naar elkaar om te zien en ons open te stellen voor de ander.

Lees hier het hele verslag

 Vanuit de kerkenraad – augustus 2023

Als start hebben we stilgestaan bij de zegenbede aan het begin van vrijwel elke kerkdienst: ‘De vrede van de Heer zij met u allen”.

De afgelopen maanden hebben we nagedacht over de toekomst van onze gemeente, het resultaat is voorgelegd aan de gemeente in het gemeenteberaad van 11 juni jongstleden. Dit resulteerde in een zes punten plan.
Deze zes punten zijn ook het uitgangspunt van de profielschets voor onze nieuwe predikant, want Jan Wilts gaat half 2024 met emeritaat. We hopen een opvolger te vinden, door het gebrek aan predikanten zal dat een hele opgave zijn.

Op 14 oktober vindt de Kerkendag plaats in Hoogezand-Sappemeer. Deze dag is niet allen bedoeld voor ambtsdragers maar ook voor gemeenteleden. Noteer deze datum in uw agenda.

Evert Benthem

Vanuit de kerkenraad – mei 2023

Na de opening waarbij Thole Jan een tekst van Augustinus voorleest ( blz. 1158 van het liedboek) licht Jan Wilts het bezinningsonderwerp toe.
In Johannes 8 wordt Jezus tweemaal bevraagd of een overspelige vrouw moet worden gestenigd. Beide keren tekent hij in het zand en geeft geen antwoord.
Wij mogen invullen wat hij getekend of geschreven zou kunnen hebben. De invulling varieert van “droedels” via “afkeuring” tot een bewuste tegenvraag: “waarom alleen de vrouw?”.

Lees hier het hele verslag

Uit de werkgroep pastoraat

Omdat de gespreksgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep pastoraat, leek het ons een goed idee om één van die gespreksgroepen hier eens nader toe te lichten.
Sommige gespreksgroepen staan onder leiding van ds. Wilts, andere doen het zonder hem. Maar de gespreksgroep die ik eruit licht, de Samenkring, kan eigenlijk niet zonder dominee Jan!
Wij komen als Samenkring eens in de 4 à 5 weken bij elkaar, een groep bewoners van ’t Roer, samen met vrijwilligers Ammy, Tineke en Christina en dominee Jan

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – april 2023

Na de opening door Bertha Buist met een gebed uit de Open Deur, hebben we als bezinningsonderwerp lied 601 gelezen. Een tekst van Huub Oosterhuis, die onlangs is overleden. Eenieder van ons heeft daar een zin uitgehaald die hem/haar het meeste trof. Dit leverde een mooie discussie op en een mooie start van onze kerkenraadsvergadering.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – maart 2023

Als eerste punt na de opening kwam de kerkmuziek aan de orde. We hadden het met name over de rol van de muziek voor en na de dienst. Bij dit punt was ook onze organist Gerard van Rheenen aanwezig.
Een van de vragen die naar voren kwamen was: wanneer begint de kerkdienst echt? En als antwoord kwam daarop: als de ouderling de kaarsen heeft aangestoken.
Uit dit gesprek is een aantal voorstellen gekomen, die, na nader beraad in de werkgroep eredienst, ook aan de gemeente bekend zullen worden gemaakt.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – januari 2023

De kerkenraad is het afgelopen jaar bezig geweest met een stukje bezinning over de toekomst van Damsterboord; wie zijn wij en wat is onze identiteit.
Tijdens de kerkenraadsvergadering in januari zijn onderstaande zaken besproken.
Dit traject gaat nu ‘de tweede fase’ in. Hoe zien wij onszelf over tien jaar in de toekomst? Van welke elementen van ons gemeente-zijn willen we graag dat die in de toekomst behouden blijft? Hoe zorgen we dat taken gedaan blijven worden? Op welke punten zouden we kunnen gaan samenwerken en hoe, met wie? Welke vragen/zaken willen we verder onderzoeken? De kerkenraad gaat in een extra bijeenkomst deze punten verder uitdiepen. Voor de zomer weten we meer en zullen de bevindingen gedeeld worden.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkrentmeesters – januari 2023

De afgelopen maanden hebben de kerkrentmeesters het extra druk gehad met de financiën. Zoals als altijd aan het eind van het kalenderjaar.
Er moet een begroting komen voor het komende jaar en de banken, waar we ons kapitaal belegd hebben, zitten ook niet stil. Veel werk niet alleen voor onze penningmeester, maar ook voor de voorzitter en de secretaris. Gelukkig kunnen we daarvoor ook altijd nog een beroep doen op deskundigen buiten onze eigen groep.
Lees hier het hele verslag…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderverslagen

 

Van de Kerkrentmeesters – februari 2024

 

Uiteraard hebben we als College Kerkrentmeesters tijdens de feestdagen de activiteiten op de waakvlam gehad, maar over het algemeen kunnen we concluderen dat we een drukke periode achter ons hebben. In de aanloop naar de beroeping als vervolg op het emeritaat van onze predikant, zijn er drie varianten van meerjarenbegrotingen gemaakt en besproken. Waarbij we uiteindelijk bij de beroeping voor een scenario van een 80% opvolging een solvabiliteitsverklaring hebben aangevraagd.

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – 19 december 2023

 

 

 

De vergadering werd geopend met het lezen van een tekst uit het boek “Ik zag een nieuwe wereld…” van Huub Oosterhuis.
Als eerste onderwerp werd de profielschets voor de toekomstige predikant besproken. De tekst is (tekstueel) wat aangepast naar aanleiding van opmerkingen in de vorige kerkenraadsvergadering. De kerkenraad gaat met deze schets akkoord. Naast de profielschets van de predikant is ook de profielschets van de gemeente Damsterboord besproken.

 

 

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – 21 november 2023

 

 

 

 

 

 

 

Na de opening en vaststellen van de agenda bezinnen we ons over de profielschets van de predikant zoals die er op dit moment ligt. De groep die deze schets heeft gemaakt heeft goed werk verricht. Hier en daar worden punten aangescherpt, veranderingen aangebracht en aanvullingen gegeven, zodat de groep weer verder kan met de uitwerking. Het moet een stuk worden dat de nieuwsgierigheid oproept van eventuele gegadigden.

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – 10 oktober 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vergadering begint met de bezinning over het onderwerp ‘bestaanszekerheid’. De aanleiding voor dit onderwerp was een passage uit de overweging van ds. Wilts tijdens de oogstdienst. In de politiek wordt het begrip ‘bestaanszekerheid’ veel gebruikt, maar wat betekent het voor ons? De leden van de kerkenraad vinden dat er eigenlijk niet gesproken kan worden van ‘zekerheden’ in een wereld waarin zoveel onzeker is. De ‘bestaansonzekerheid’ geeft ons mede de inspiratie om naar elkaar om te zien en ons open te stellen voor de ander.

 

 

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – augustus 2023

 

 

 

 

 

 

 

Als start hebben we stilgestaan bij de zegenbede aan het begin van vrijwel elke kerkdienst: ‘De vrede van de Heer zij met u allen”.

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen maanden hebben we nagedacht over de toekomst van onze gemeente, het resultaat is voorgelegd aan de gemeente in het gemeenteberaad van 11 juni jongstleden. Dit resulteerde in een zes punten plan.
Deze zes punten zijn ook het uitgangspunt van de profielschets voor onze nieuwe predikant, want Jan Wilts gaat half 2024 met emeritaat. We hopen een opvolger te vinden, door het gebrek aan predikanten zal dat een hele opgave zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 oktober vindt de Kerkendag plaats in Hoogezand-Sappemeer. Deze dag is niet allen bedoeld voor ambtsdragers maar ook voor gemeenteleden. Noteer deze datum in uw agenda.

 

 

 

 

 

 

 

Evert Benthem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – mei 2023

 

 

 

 

 

 

 

Na de opening waarbij Thole Jan een tekst van Augustinus voorleest ( blz. 1158 van het liedboek) licht Jan Wilts het bezinningsonderwerp toe.
In Johannes 8 wordt Jezus tweemaal bevraagd of een overspelige vrouw moet worden gestenigd. Beide keren tekent hij in het zand en geeft geen antwoord.
Wij mogen invullen wat hij getekend of geschreven zou kunnen hebben. De invulling varieert van “droedels” via “afkeuring” tot een bewuste tegenvraag: “waarom alleen de vrouw?”.

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

 

 

 

Uit de werkgroep pastoraat

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de gespreksgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep pastoraat, leek het ons een goed idee om één van die gespreksgroepen hier eens nader toe te lichten.
Sommige gespreksgroepen staan onder leiding van ds. Wilts, andere doen het zonder hem. Maar de gespreksgroep die ik eruit licht, de Samenkring, kan eigenlijk niet zonder dominee Jan!
Wij komen als Samenkring eens in de 4 à 5 weken bij elkaar, een groep bewoners van ’t Roer, samen met vrijwilligers Ammy, Tineke en Christina en dominee Jan

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – april 2023

 

 

 

 

 

 

 

Na de opening door Bertha Buist met een gebed uit de Open Deur, hebben we als bezinningsonderwerp lied 601 gelezen. Een tekst van Huub Oosterhuis, die onlangs is overleden. Eenieder van ons heeft daar een zin uitgehaald die hem/haar het meeste trof. Dit leverde een mooie discussie op en een mooie start van onze kerkenraadsvergadering.

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – maart 2023

 

 

 

 

 

 

 

Als eerste punt na de opening kwam de kerkmuziek aan de orde. We hadden het met name over de rol van de muziek voor en na de dienst. Bij dit punt was ook onze organist Gerard van Rheenen aanwezig.
Een van de vragen die naar voren kwamen was: wanneer begint de kerkdienst echt? En als antwoord kwam daarop: als de ouderling de kaarsen heeft aangestoken.
Uit dit gesprek is een aantal voorstellen gekomen, die, na nader beraad in de werkgroep eredienst, ook aan de gemeente bekend zullen worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het hele verslag…

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad – januari 2023

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad is het afgelopen jaar bezig geweest met een stukje bezinning over de toekomst van Damsterboord; wie zijn wij en wat is onze identiteit.
Tijdens de kerkenraadsvergadering in januari zijn onderstaande zaken besproken.
Dit traject gaat nu ‘de tweede fase’ in. Hoe zien wij onszelf over tien jaar in de toekomst? Van welke elementen van ons gemeente-zijn willen we graag dat die in de toekomst behouden blijft? Hoe zorgen we dat taken gedaan blijven worden? Op welke punten zouden we kunnen gaan samenwerken en hoe, met wie? Welke vragen/zaken willen we verder onderzoeken? De kerkenraad gaat in een extra bijeenkomst deze punten verder uitdiepen. Voor de zomer weten we meer en zullen de bevindingen gedeeld worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het hele verslag…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkrentmeesters – januari 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen maanden hebben de kerkrentmeesters het extra druk gehad met de financiën. Zoals als altijd aan het eind van het kalenderjaar.
Er moet een begroting komen voor het komende jaar en de banken, waar we ons kapitaal belegd hebben, zitten ook niet stil. Veel werk niet alleen voor onze penningmeester, maar ook voor de voorzitter en de secretaris. Gelukkig kunnen we daarvoor ook altijd nog een beroep doen op deskundigen buiten onze eigen groep.
Lees hier het hele verslag…