Vergaderverslagen

Vanuit de kerkenraad – augustus 2023

Als start hebben we stilgestaan bij de zegenbede aan het begin van vrijwel elke kerkdienst: ‘De vrede van de Heer zij met u allen”.

De afgelopen maanden hebben we nagedacht over de toekomst van onze gemeente, het resultaat is voorgelegd aan de gemeente in het gemeenteberaad van 11 juni jongstleden. Dit resulteerde in een zes punten plan.
Deze zes punten zijn ook het uitgangspunt van de profielschets voor onze nieuwe predikant, want Jan Wilts gaat half 2024 met emeritaat. We hopen een opvolger te vinden, door het gebrek aan predikanten zal dat een hele opgave zijn.

Op 14 oktober vindt de Kerkendag plaats in Hoogezand-Sappemeer. Deze dag is niet allen bedoeld voor ambtsdragers maar ook voor gemeenteleden. Noteer deze datum in uw agenda.

Evert Benthem

Vanuit de kerkenraad – mei 2023

Na de opening waarbij Thole Jan een tekst van Augustinus voorleest ( blz. 1158 van het liedboek) licht Jan Wilts het bezinningsonderwerp toe.
In Johannes 8 wordt Jezus tweemaal bevraagd of een overspelige vrouw moet worden gestenigd. Beide keren tekent hij in het zand en geeft geen antwoord.
Wij mogen invullen wat hij getekend of geschreven zou kunnen hebben. De invulling varieert van “droedels” via “afkeuring” tot een bewuste tegenvraag: “waarom alleen de vrouw?”.

Lees hier het hele verslag

Uit de werkgroep pastoraat

Omdat de gespreksgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep pastoraat, leek het ons een goed idee om één van die gespreksgroepen hier eens nader toe te lichten.
Sommige gespreksgroepen staan onder leiding van ds. Wilts, andere doen het zonder hem. Maar de gespreksgroep die ik eruit licht, de Samenkring, kan eigenlijk niet zonder dominee Jan!
Wij komen als Samenkring eens in de 4 à 5 weken bij elkaar, een groep bewoners van ’t Roer, samen met vrijwilligers Ammy, Tineke en Christina en dominee Jan.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – april 2023

Na de opening door Bertha Buist met een gebed uit de Open Deur, hebben we als bezinningsonderwerp lied 601 gelezen. Een tekst van Huub Oosterhuis, die onlangs is overleden. Eenieder van ons heeft daar een zin uitgehaald die hem/haar het meeste trof. Dit leverde een mooie discussie op en een mooie start van onze kerkenraadsvergadering.

Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – maart 2023

Als eerste punt na de opening kwam de kerkmuziek aan de orde. We hadden het met name over de rol van de muziek voor en na de dienst. Bij dit punt was ook onze organist Gerard van Rheenen aanwezig.
Een van de vragen die naar voren kwamen was: wanneer begint de kerkdienst echt? En als antwoord kwam daarop: als de ouderling de kaarsen heeft aangestoken.
Uit dit gesprek is een aantal voorstellen gekomen, die, na nader beraad in de werkgroep eredienst, ook aan de gemeente bekend zullen worden gemaakt.

Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – januari 2023

De kerkenraad is het afgelopen jaar bezig geweest met een stukje bezinning over de toekomst van Damsterboord; wie zijn wij en wat is onze identiteit.
Tijdens de kerkenraadsvergadering in januari zijn onderstaande zaken besproken.
Dit traject gaat nu ‘de tweede fase’ in. Hoe zien wij onszelf over tien jaar in de toekomst? Van welke elementen van ons gemeente-zijn willen we graag dat die in de toekomst behouden blijft? Hoe zorgen we dat taken gedaan blijven worden? Op welke punten zouden we kunnen gaan samenwerken en hoe, met wie? Welke vragen/zaken willen we verder onderzoeken? De kerkenraad gaat in een extra bijeenkomst deze punten verder uitdiepen. Voor de zomer weten we meer en zullen de bevindingen gedeeld worden.

Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkrentmeesters – januari 2023

De afgelopen maanden hebben de kerkrentmeesters het extra druk gehad met de financiën. Zoals als altijd aan het eind van het kalenderjaar.
Er moet een begroting komen voor het komende jaar en de banken, waar we ons kapitaal belegd hebben, zitten ook niet stil. Veel werk niet alleen voor onze penningmeester, maar ook voor de voorzitter en de secretaris. Gelukkig kunnen we daarvoor ook altijd nog een beroep doen op deskundigen buiten onze eigen groep.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – december 2022

Om een aantal zaken af te handelen en bij andere de vaart erin te houden hadden we nog een vergadering in december.
Ter opening hoorden we het gedicht “Herfst” van Jaap Zijlstra (liedboek blz. 1195).
Eén van de zaken die we konden afhandelen is de “Plaatselijke Regeling”. Na nog een laatste kleine wijziging werd de regeling definitief vastgesteld. Dit tot vreugde van velen en zeker ook van de voorzitter, die hiervoor veel werk heeft verricht. De tekst is te vinden op onze website.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkrentmeesters – najaar 2022

Waar het voorjaar in het teken staat van de jaarrekening, is de herfst de tijd dat de kerkrentmeesters zich buigen over de begroting voor het nieuwe jaar. Dan passeren alle posten waar de kerkrentmeesters zich mee bezig houden.
Voor 2023 hangt de vlag er duidelijk anders bij dan vorige herfst, waar we ons bogen over de begroting van het lopende jaar. Dit jaar staat in het teken van een oorlog op ons continent, het staat in het teken van een vluchtelingencrisis en van hoog opgedreven energietarieven. Elk jaar weten we dat we een niet-sluitende begroting hebben, maar dat we het met een goed vermogensbeleid goed weten op te vangen.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – september 2022

Na vele mooie -maar soms toch ook voor menigeen te veel en te warme- zomerdagen werd er voor het eerst weer met frisse moed vergaderd.
Op 1 september ’22 kwam de KKR bijna voltallig bijeen en had het genoegen om de classispredikant Ds. J. Hommes op visite te krijgen voor een goed gesprek.
De vergadering werd geopend met een vluchtelingengebed. Dit met in gedachten de ernstige crisissituatie omtrent het vastlopen van de opvang van vluchtelingen door het COA (het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), en alles daaromheen. Hier werd later in de vergadering op terug gekomen in verband met de oproep van INLIA aan de protestantse kerken om hierin mee te denken, en waar mogelijk hulp te verlenen met betrekking tot de opvang.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – juni 2022

Impressie van de kerkenraadsvergadering op 7 juni 2022
‘Hoe ga je om met onhebbelijk geuite kritiek?’ Met die vraag begonnen we de vergadering. We lazen een spreuk met als boodschap: luister naar de inhoud, maar laat de onhebbelijkheid bij de ander!     In één moeite door lieten we ons inspireren door een artikel op de website van de PKN ‘Wat betekent het om ambtsdrager te zijn?’ (www.pkn.nl trefwoord ambt). Het artikel herinnert ons aan de roeping van de gemeente van Christus als de basis van het kerkelijk ambt. Niet heersen maar dienen en met liefde naar elkaar luisteren en omzien, zijn kernen daarvan. Als je je dagelijkse kerkenwerk doet, ben je daar vaak niet bewust mee bezig. Toch spelen daarin religieuze en technische zaken samen een rol. Als je iets uit roeping doet, hoef je daar overigens niet voor in het ambt te staan. Of het moet zijn: het ambt van gelovige.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de werkgroep pastoraat – juni 2022

Terugblik en vooruitblik van de activiteiten
De activiteiten van de Werkgroep Pastoraat in het afgelopen kerkelijk jaar werden, zoals overal in de samenleving, beperkt door de maatregelen rond corona. Toch konden met aanpassingen de meeste activiteiten wel doorgang vinden.
Zo vonden de bezoekers van de ouderen altijd wel mogelijkheden om contact te houden, bijvoorbeeld middels regelmatig telefonisch contact of een kaartje of ontmoeting tijdens een wandeling. Er werden kerstattenties rondgebracht en ook met Pasen werden de ouderen bezocht met een paaskaart.
Ook de Welkomstcommissie kon de contacten met de nieuwe gemeenteleden voortzetten met wat aanpassingen.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit het moderamen – mei 2022

We zijn ons moderamen gestart met een prachtig lied uit ons liedboek, gelezen door de scriba. Een lied dat goed aansluit bij de gespannen situatie die we op dit moment in Europa hebben en het vertrouwen wat we mogen hebben vanuit ons geloof op uiteindelijk een goede afloop.
In de aanloop naar de kerkenraad in begin juni heeft het moderamen de jaarrekeningen beoordeeld van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – april 2022

Nadat een aantal praktische zaken besproken waren gingen we voor het “bezinningsmoment” naar de Stefanuskerk, waar door het zingen van lied 972 – ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ – en de vraag aan ieder wat hem/haar meest opviel aan de tekst van dit lied, we er aan werden herinnerd waar wij als gemeente voor staan. Het meest genoemd werd het woord ‘verwondering’.
Lees hier het hele verslag…