Selecteer een pagina

Vergaderverslagen

Vanuit de werkgroep pastoraat – november 2020

Op 10 november kwamen we weer ‘coronaproof’ samen in Kerkenheem.
Het hoofdthema was: hoe kunnen we in coronatijd ervoor zorgen dat er een bepaalde samenhang blijft in onze gemeente? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar niet “verliezen”??
Een klip en klaar antwoord hadden we niet op deze vraag. Wel een wedervraag: wat zou de behoefte zijn van veel gemeenteleden? Om een antwoord op deze vraag te krijgen moet je hem stellen: dus zal Jan Wilts een nieuwsbrief maken waar deze vraag centraal zal staan en hopelijk komen er dan een aantal antwoorden.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de Kerkrentmeesters – november 2020

We zitten met elkaar nog steeds in coronatijd.
Dat betekent voor de kerkrentmeesters van onze gemeente dat ze vooral veel online werken. We overleggen per telefoon, per mail of als we elkaar toevallig zien tijdens één van de kerkdiensten. Maar het noodzakelijke werk gaat gewoon door. We hebben net als de diaconie de collectes hervat via een overschrijving met vermelding van het collectedoel op de liturgie.
Inmiddels zijn ook de andere belangrijke voorbereidingen voor het nieuwe boekjaar weer op gang gebracht:
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad oktober 2020

Ons eerste vergaderpunt was een bezinning op het begrip genade, aan de hand van enkele pagina’s uit de visienota “Van U is de toekomst” van de PKN. Een terugkerend begrip in deze nota. We deelden gedachten en gevoelens over dit begrip. Uiteenlopend van beladen met gevoelens van schuld en tekortschieten, willekeur – wie wel en niet genade  ondervindt-  tot  juist positief: accepterend en bemoedigend, je mag altijd opnieuw beginnen. Al bij al geeft dit begrip ons niet direct handvatten om verder te gaan, die vinden we meer in dankbaarheid en vooral liefde.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad september 2020

Aan de orde kwamen in deze eerste vergadering na de zomer: het pioniersplan van Overstag, de conceptbegroting 2021 van de kerkrentmeesters en personele zaken.
Lees hier het hele verslag

Bericht van de kerkrentmeesters – Financiën Damsterboord

De financiën van onze gemeente worden jaarlijks in een begroting via de kerkenraad zichtbaar gemaakt. Na de jaarafsluiting verantwoorden de kerkrentmeesters het afgesloten boekjaar richting kerkenraad en PKN door middel van een jaarrekening. Ook voor 2019 is dit gebeurd. De jaarrekening komt dan een tijdje achterin de kerk ter inzage te liggen zodat ook gemeenteleden er kennis van kunnen nemen.
Lees hier het hele bericht

Vanuit de werkgroep pastoraat september 2020

Ook voor onze werkgroep is het vergaderseizoen weer begonnen.
Pastoraat in coronatijd ziet er heel anders uit dan normaal: er wordt geprobeerd telefonisch contact te onderhouden met gemeenteleden, want zomaar op huisbezoek gaan kan nu niet. Ook worden er meer kaartjes gestuurd, al realiseren we ons dat we hier niet iedereen mee bereiken.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat juni 2020

Half juni heeft de werkgroep voor het eerst sinds de coronacrisis weer vergaderd. De grote zaal van Kerkenheem is zo ingericht dat dat met maximaal 10 mensen “coronaproof” kan.

De activiteiten die in de notulen van maart jl. genoemd werden, zoals de toerustingsavond voor de bezoekgroepen, de workshop bloemschikken en de Prokkel zijn natuurlijk niet doorgegaan.
Daarnaast zijn de gespreksgroepen gestopt en konden de bezoekgroepen geen bezoeken brengen.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad juni 2020

Het bezinningsonderwerp deze kerkenraad was gekoppeld aan ons pioniersproject.
We hebben enthousiast gediscussieerd over de overeenkomsten en verschillen tussen ons als vrijzinnig georiënteerde gemeente en de nieuwe vormen die vanuit de pioniersplek worden onderzocht. Waarbij de pioniersplek misschien een nieuwe gemeenschap oplevert van mensen die niet onze zondagse eredienst bezoeken, maar waarbij de beide gemeenschappen elkaar prima kunnen versterken. De volgende kerkenraadsvergadering gaan we dieper in op ons eigen pioniersproject.
Lees hier het hele verslag

Vanuit het moderamen mei 2020

Bijwonen van kerkdiensten in juni via aanmelding
Nu de landelijke maatregelen wat zijn versoepeld heeft ook de PKN het advies aangepast voor het houden van diensten. Vanaf juni kunnen de diensten weer met kerkgangers gehouden worden. De maand juni geldt daarvoor als experimenteerfase.
We zijn blij dat er weer kerkgangers de dienst kunnen bijwonen, maar dit kan alleen binnen bepaalde voorwaarden.
Lees hier het hele bericht

Vanuit de Werkgroep Eredienst mei 2020

De Werkgroep Eredienst is ingesteld door de kerkenraad en heeft als taak mee te denken over de organisatie en invulling van zowel de gewone diensten als bijzondere diensten.
De werkgroep is zó samengesteld, dat alle groepen die met de eredienst te maken hebben, vertegenwoordigd zijn, dus ook de kindernevendienst, de diaconie en de kerkenraad.

En zo had de werkgroep – in klein comité – omstreeks half maart de Paascyclus voorbereid met vier zorgvuldig samengestelde, één geheel vormende liturgieën. Toen kwam corona en werd alles anders.
n overleg met het moderamen werd gekozen voor het houden van gebedsdiensten, te beluisteren via Kerkomroep. De liturgie staat een paar dagen van tevoren op de website. Daar is ook de handreiking te vinden voor het thuis meevieren.  (De kinderen krijgen om de week iets thuisgestuurd via de leidsters van de kindernevendienst).
Lees hier het hele verslag 

Vanuit de kerkenraad maart 2020

De kerkenraadsvergadering van maart werd geopend met een bezinning over Dietrich Bonhoeffer, een theoloog die zich in de Tweede Wereldoorlog uitsprak tegen het regime van Hitler. Bonhoeffer had ook een duidelijk beeld van de rol van de christelijke kerk in de wereld: zonder samenwerking tussen de verschillende christelijke stromingen komen we er niet. Ook moet volgens Bonhoeffer de kerk het niet zozeer over Christus hébben, als wel zelf de openbaring en vindplaats van Christus in de wereld zijn. Iets waarover je lang kunt bezinnen, stof tot nadenken!
De opmerkingen die we hebben mogen ontvangen op ons beleidsplan tijdens de gemeentezondag zullen we zo snel mogelijk verwerken in het beleidsplan, waarop het definitieve plan op de website zal worden gepubliceerd.
Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor de goede suggesties. Het is mooi dat we samen kunnen bouwen aan onze gemeente!

Vanuit de kerkenraad februari 2020

We begonnen onze kerkenraad met een prachtig gedicht “Groen doen”. Dit sloot heel mooi aan bij de klimaatweek die achter ons lag en waar we met een schitterende, maar ook confronterende film, een prachtige en bijzondere thema-eredienst en een afsluiting op zaterdag met onze Noorddijker bijenkoning, een heel actueel en actief thema te pakken hadden. Als kerkenraad hebben we benoemd dat het af en toe organiseren van een dergelijke themadienst of -week een goede zaak is. Een initiatief dat we graag naar de toekomst doortrekken.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat januari 2020

Op 14 januari kwamen we in dit nieuwe jaar weer voor het eerst bij elkaar. Een heel belangrijk agendapunt was het opnieuw vaststellen van de taken van de werkgroepleden.
Er zijn wat verschuivingen, de grootste verandering is het feit dat Christina Huisman nu het aanspreekpunt is voor ‘t Roer. Evenals Lizette altijd deed zal zij ook onze vergaderingen bijwonen wanneer er iets te melden of te vragen is rondom de bewoners.
Lees hier het hele verslag