Selecteer een pagina

Vergaderverslagen 

 

Vanuit de werkgroep pastoraat juni 2020

Half juni heeft de werkgroep voor het eerst sinds de coronacrisis weer vergaderd. De grote zaal van Kerkenheem is zo ingericht dat dat met maximaal 10 mensen “coronaproof” kan.

De activiteiten die in de notulen van maart jl. genoemd werden, zoals de toerustingsavond voor de bezoekgroepen, de workshop bloemschikken en de Prokkel zijn natuurlijk niet doorgegaan.
Daarnaast zijn de gespreksgroepen gestopt en konden de bezoekgroepen geen bezoeken brengen.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad juni 2020

Het bezinningsonderwerp deze kerkenraad was gekoppeld aan ons pioniersproject.
We hebben enthousiast gediscussieerd over de overeenkomsten en verschillen tussen ons als vrijzinnig georiënteerde gemeente en de nieuwe vormen die vanuit de pioniersplek worden onderzocht. Waarbij de pioniersplek misschien een nieuwe gemeenschap oplevert van mensen die niet onze zondagse eredienst bezoeken, maar waarbij de beide gemeenschappen elkaar prima kunnen versterken. De volgende kerkenraadsvergadering gaan we dieper in op ons eigen pioniersproject.
Lees hier het hele verslag

Vanuit het moderamen mei 2020

Bijwonen van kerkdiensten in juni via aanmelding
Nu de landelijke maatregelen wat zijn versoepeld heeft ook de PKN het advies aangepast voor het houden van diensten. Vanaf juni kunnen de diensten weer met kerkgangers gehouden worden. De maand juni geldt daarvoor als experimenteerfase.
We zijn blij dat er weer kerkgangers de dienst kunnen bijwonen, maar dit kan alleen binnen bepaalde voorwaarden.
Lees hier het hele bericht

Vanuit de Werkgroep Eredienst mei 2020

De Werkgroep Eredienst is ingesteld door de kerkenraad en heeft als taak mee te denken over de organisatie en invulling van zowel de gewone diensten als bijzondere diensten.
De werkgroep is zó samengesteld, dat alle groepen die met de eredienst te maken hebben, vertegenwoordigd zijn, dus ook de kindernevendienst, de diaconie en de kerkenraad.

En zo had de werkgroep – in klein comité – omstreeks half maart de Paascyclus voorbereid met vier zorgvuldig samengestelde, één geheel vormende liturgieën. Toen kwam corona en werd alles anders.
n overleg met het moderamen werd gekozen voor het houden van gebedsdiensten, te beluisteren via Kerkomroep. De liturgie staat een paar dagen van tevoren op de website. Daar is ook de handreiking te vinden voor het thuis meevieren.  (De kinderen krijgen om de week iets thuisgestuurd via de leidsters van de kindernevendienst).
Lees hier het hele verslag 

Vanuit de kerkenraad maart 2020

De kerkenraadsvergadering van maart werd geopend met een bezinning over Dietrich Bonhoeffer, een theoloog die zich in de Tweede Wereldoorlog uitsprak tegen het regime van Hitler. Bonhoeffer had ook een duidelijk beeld van de rol van de christelijke kerk in de wereld: zonder samenwerking tussen de verschillende christelijke stromingen komen we er niet. Ook moet volgens Bonhoeffer de kerk het niet zozeer over Christus hébben, als wel zelf de openbaring en vindplaats van Christus in de wereld zijn. Iets waarover je lang kunt bezinnen, stof tot nadenken!
De opmerkingen die we hebben mogen ontvangen op ons beleidsplan tijdens de gemeentezondag zullen we zo snel mogelijk verwerken in het beleidsplan, waarop het definitieve plan op de website zal worden gepubliceerd.
Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor de goede suggesties. Het is mooi dat we samen kunnen bouwen aan onze gemeente!

Vanuit de kerkenraad februari 2020

We begonnen onze kerkenraad met een prachtig gedicht “Groen doen”. Dit sloot heel mooi aan bij de klimaatweek die achter ons lag en waar we met een schitterende, maar ook confronterende film, een prachtige en bijzondere thema-eredienst en een afsluiting op zaterdag met onze Noorddijker bijenkoning, een heel actueel en actief thema te pakken hadden. Als kerkenraad hebben we benoemd dat het af en toe organiseren van een dergelijke themadienst of -week een goede zaak is. Een initiatief dat we graag naar de toekomst doortrekken.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat januari 2020

Op 14 januari kwamen we in dit nieuwe jaar weer voor het eerst bij elkaar. Een heel belangrijk agendapunt was het opnieuw vaststellen van de taken van de werkgroepleden.
Er zijn wat verschuivingen, de grootste verandering is het feit dat Christina Huisman nu het aanspreekpunt is voor ‘t Roer. Evenals Lizette altijd deed zal zij ook onze vergaderingen bijwonen wanneer er iets te melden of te vragen is rondom de bewoners.
Lees hier het hele verslag 

Vanuit de kerkenraad december 2019

Voor onze bezinning waar we de kerkenraad meestal beginnen hebben we het conceptbeleidsplan als vertrekpunt genomen. We hebben stil gestaan bij wat er is gerealiseerd van het lopende plan en wat dit voor ons betekend in de komende jaren Er is een doorkijkje gemaakt naar de toekomst. Er ligt nu een plan dat we graag met onze gemeenteleden willen delen. In februari willen we een gemeentezondag organiseren om met gemeenteleden in gesprek te komen over dit beleidsplan. We hebben in de kerkenraad vragen geformuleerd die we graag aan de lezers meegeven. Vragen waarmee we informatie willen halen over de geformuleerde plannen.
U vindt het conceptbeleidsplan op onze website. De vragen staan in het rood in de lopende tekst vermeld.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat november 2019

Omdat we zuinig omgaan met onze vergadertijd, kwamen we op 12 november weer bij elkaar, twee maanden na onze laatste bijeenkomst.
In december ontmoeten we elkaar ook nog tijdens een avondmaaltijd in het Dok. Mocht er dan iets heel belangrijks zijn, dan kunnen we dat nog delen met elkaar.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad oktober 2019

Het bezinningsmoment als start van onze kerkenraadsvergadering hebben we deze keer in de vorm van een opdracht uitgevoerd. Een kaartenspel waar ieder van ons een kaart mocht trekken, die het beste weergaf hoe we op dat moment aan tafel zaten.

Het was prachtig om te merken hoe op deze manier de belangrijkste kernwaarden werden ingebracht door de verschillende kerkenraadsleden. Het schuilend gevoel wat je kan hebben werd goed uitgebeeld met kleurige paraplu’s.  Verbondenheid, solidariteit of opbouwend en leunend in de vorm van een muur, waar je als ouderling je steentje aan kan bijdragen. Verantwoordelijk en divers en voedend als fruit. Of stapstenen waar je samen stap voor stap in een wandeling oploopt. Maar soms ook onzeker in een traject vol vraagtekens. Een interessante wijze om zo met elkaar zaken te delen en het gesprek aan te gaan.
Lees hier het hele verslag.

Vanuit de kerkenraad september 2019

In de kerkenraadsvergadering van september is het concept-beleidsplan 2019-2024 besproken. In het beleidsplan is gebruik gemaakt van informatie die wij als kerkenraad in de afgelopen jaren hebben ontvangen met betrekking op onze toekomst, waaronder het rapport van de PThU over het gebruik van onze gebouwen en de toekomst van onze gemeente, de gesprekken die met gemeenteleden zijn gevoerd en de enquête die onder onze gemeenteleden is gehouden.
Lees hier het hele verslag. 

Vanuit de kerkenraad – juni 2019

We openden onze vergadering met een geloofsbelijdenis van het Franciscaner credo van tientallen jaren geleden, en merkten dat deze nog net zo actueel is als toen.Als bezinning behandelden we een artikel van Jean-Jacques Suurmond. Daarin lazen we onder andere over het Godsbeeld van moeder Teresa, en hoe zij in de sloppenwijken van Calcutta heeft geworsteld met haar geloof.
Lees hier het hele verslag.