Vergaderverslagen

Vanuit het moderamen – mei 2022

We zijn ons moderamen gestart met een prachtig lied uit ons liedboek, gelezen door de scriba. Een lied dat goed aansluit bij de gespannen situatie die we op dit moment in Europa hebben en het vertrouwen wat we mogen hebben vanuit ons geloof op uiteindelijk een goede afloop.
In de aanloop naar de kerkenraad in begin juni heeft het moderamen de jaarrekeningen beoordeeld van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – april 2022

Nadat een aantal praktische zaken besproken waren gingen we voor het “bezinningsmoment” naar de Stefanuskerk, waar door het zingen van lied 972 – ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ – en de vraag aan ieder wat hem/haar meest opviel aan de tekst van dit lied, we er aan werden herinnerd waar wij als gemeente voor staan. Het meest genoemd werd het woord ‘verwondering’.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit het moderamen – februari 2022

Op het moderamen van februari mochten we een beslissing nemen hoe we verder willen gaan met de versoepeling van de regels omtrent covid-19. Wat wijsheid is in deze, zal de tijd moeten leren. We zullen ook moeten leren leven met corona. Het besluit is genomen om vanaf 1 maart alle kerkbanken weer te gebruiken en dat aanmelden voor de dienst ook niet meer nodig is. Een mondkapje dragen hoeft niet maar mag wel. We rekenen op een beetje zelfregulerend vermogen qua onderling afstand houden.
Lees hier het hele verslag…

Van de kerkrentmeesters – februari 2022

Kerkbalans 2022
De belangrijkste geldwervingsactie is grotendeels achter de rug: Kerkbalans.
Ruim 700 brieven zijn door een aantal vrijwilligers rondgebracht en de meeste toezeggingsformulieren zijn binnengekomen en verwerkt in het landelijke computersysteem van de Protestantse Kerk, genaamd LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk). Afgelopen jaar is voor het eerst sinds jaren de kerkelijke bijdrage weer gestegen, hopelijk zet deze trend zich door.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – februari 2022

Op 3 februari is de kerkenraad bijeengeweest. Na de opening hebben we vooral gesproken over de toekomst van onze kerk.
Dit met als inspiratiebron een deel van de visienota van de PKN uit 2012 “De hartslag van het leven”. Ieder mocht daaruit een zin aanstrepen die hem/haar het meest aansprak.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de werkgroep pastoraat – februari 2022

Op 8 maart kwam de werkgroep pastoraat weer bijeen in Kerkenheem.
We hebben de afgelopen periode geëvalueerd:

  • De kerstattentie voor ouderen: de amaryllisbol viel in goede aarde, op de boekjes werd wat minder enthousiast gereageerd.
  • De Open Kerk: er was gezorgd voor kleur- en knutselplaten voor de jeugd, en die vonden gretig aftrek.
    De kerk is niet alleen de beide kerstdagen open geweest, maar ook de week tussen kerst en oudjaar. Toen was er, vooral vanwege het slechte weer, wel minder bezoek.
  • Ook de puzzeltocht van Overstag was een succes.

Het werkplan van de werkgroep wordt met een enkele aanpassing goedgekeurd en kan naar de kerkenraad worden gestuurd.
Er is vanuit de kerkenraad gevraagd of de werkgroep een memo wil schrijven over welke prioriteiten er liggen ten aanzien van het werk van de predikant. We gaan dat in een extra vergadering bespreken.

Vanuit het moderamen – december 2021

Na de opening door Gré Busz met een scheppingsgebed hebben we als moderamen, ter voorbereiding op de volgende kerenraadsvergadering, gediscussieerd over de toekomst van onze gemeente.
Met een memo als vertrekpunt hebben we de prioriteiten voor de komende jaren benoemd. We hebben gesproken over de bemensing en de mogelijkheid hier de samenwerking te zoeken en de lasten te delen met andere gemeenten. Het gaat ook om elkaar kennen, waarbij het belangrijk is dat we die dingen doen die het leven van de gemeenschap ondersteunen.
Lees hier het hele verslag…

Vanuit de kerkenraad – november 2021

Het bezinningsonderwerp was de ontmoeting met een vertegenwoordiging van de pioniersgroep “Overstag”. De activiteiten voor jongeren slaan goed aan in de wijk, waarbij ook ouders betrokken raken. De pioniers zagen geen duidelijk risico in de invloed die corona op hun werk gehad kon hebben. Volgens hen was er nog geen aanleiding om hierover zorgen voor de toekomst te hebben. Wel zorgen zijn er over de deelname van “Damsterboorders” die op dit moment erg gering is. De kerkenraad sprak dan ook de hoop uit dat er meer vrijwilligers in onze gemeente kunnen worden gevonden die het praktische werk willen ondersteunen. (sport, zomerkamp, samen verkennen). Naar een eigen wijze van vieren is men nog op zoek.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – september 2021

Op 2 september jl. kwam de kerkenraad voor het eerst weer bijeen na de zomerpauze. Dat was na een langere periode met een stevige agenda.
Er werd stil gestaan bij het gebruikelijke jaarverslag van onze predikant, Jan Wilts. Er is in dit verslag niet alleen een overzicht van de werkzaamheden, maar er is ook teruggekeken naar het moment dat Jan kwam en het bevat een doorkijkje naar de toekomst, naar de tijd dat Jan met emeritaat is.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – juni 2021

Op 3 juni, donderdag en vanaf nu onze vaste vergaderdag, kwam de kerkenraad vóór de zomerstop bijna voltallig in Kerkenheem bijeen. De vergadering werd geopend met een gebed uit het liedboek pag. 1355, toegeschreven aan Franciscus van Assisi beginnend met: ‘Heer, maak van mij een instrument van vrede’. Onze nieuwe voorzitter, Lieuwe Giethoorn, leidde voortvarend de vergadering en bood, na een welkomstwoord, over en weer de mogelijkheid voor wie dat wil met hem een afspraak te maken voor nadere persoonlijke kennismaking. Lieuwe zal voor maximaal 2 jaar het voorzitterschap waarnemen, en dus blijft onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter gewoon doorgaan, en daarnaast ook nog naar een extra notulist voor de KKR.
Lees hier het heel verslag

Vanuit het moderamen – april 2021

Eind april vergaderde het moderamen – coronaproof – in Kerkenheem; deze keer niet gevolgd door een kerkenraadsvergadering.
We hebben allereerst het gesprek voortgezet om te komen tot een nieuwe voorzitter van de kerkenraad. We hebben goede hoop binnenkort iemand te kunnen voordragen zodat Annie van Dam dan met een gerust hart haar taak kan overdragen.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad april 2021

Voor het eerst in 2021 is de kerkenraad weer bij elkaar geweest in Kerkenheem. Rekening houdend met de coronamaatregelen deed een deel van de leden mee via Zoom.
Tijdens deze kerkenraadsvergadering zijn de volgende zaken besproken:
– Er zal voorlopig (mede in verband met corona) maandelijks een moderamenvergadering zijn en elke twee maanden een kerkenraadsvergadering. Dit is ook een proef om te zien of het ook zo in de toekomst kan. Deze proef geldt voor 1 jaar, daarna volgt een evaluatie.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat – april 2021

Dinsdagavond 13 april kwamen we life bij elkaar in Kerkenheem. De avond werd door ds. Jan Wilts geopend met een stukje uit het boek “Het wonder van betekenis” van Wout van Tongeren.
Op deze avond namen we afscheid van enkele van onze leden, nl. Annie van Dam en Ria van Dijk, een punt van orde. De taken werden herverdeeld en we spraken af dat de verdeling van de taken later in het jaar nog eens aan de orde zal komen.
Lees hier het hele verslag

Vanuit de kerkenraad – februari 2021

We leven ondertussen alweer een jaar met coronamaatregelen. We hebben ons weten te schikken in de mogelijkheden die er nog wel zijn, al missen we het echte onderlinge contact.
In de vorige Rotonde heeft u al iets kunnen lezen over een mogelijke ‘denktank’. Deze is er ondertussen en de eerste initiatieven zijn ook al een feit:
Lees hier het hele verslag

Vanuit de werkgroep pastoraat – februari 2021

Op 16 februari kwamen we als werkgroep weer bijeen, via “zoom”; elke keer even wennen, maar we krijgen er zo langzamerhand ervaring in!
Omdat Annie van Dam stopt met het voorzitterschap van zowel de kerkenraad als van deze werkgroep, stemde iedereen er mee in dat Ellen Rigtering in de volgende bijeenkomst de voorzittershamer zal over nemen. Zij zal vanuit de werkgroep ook deel gaan nemen aan de bijeenkomsten van moderamen en kerkenraad.
Lees hier het hele verslag

Vanuit het moderamen – januari 2021

Nederland in een bijna volledige lockdown betekent dat ons vergaderritme moet worden aangepast. Fysiek ontmoeten is niet mogelijk en we komen als kerkenraad minder frequent bij elkaar.
De urgente lopende zaken worden door het moderamen afgehandeld. En daartoe komen we zoals in veel organisaties online per video samen.
Lees hier het hele verslag