College van Diakenen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Mattheüs 25:35-39.

De diaconie van Damsterboord verstaat onder diaconie: de christelijke dienst van zorg en solidariteit ten behoeve van mensen in nood.
In het verleden richtte de diaconie armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van ziekenhuizen. Tegenwoordig biedt de diaconie individuele hulp in de directe omgeving maar ook op afstand. Dit laatste geldt voor binnen- en buitenland.

De diaconie doet dit door giften aan diverse hulpverleningsorganisaties. Deze giften zijn mede mogelijk door middel van de collectes in de kerk. Een aantal collectedoelen heeft daarbij onze speciale belangstelling, deze doelen komen elk jaar weer terug op het collecterooster. De dienstdoende diaken is verantwoordelijk voor het verzorgen van de collectes.

Tijdens de dienst van Schrift en Tafel zijn er altijd 2 diakenen  aanwezig om te assisteren bij de tafelviering. En de diaconie draagt de verantwoordelijkheid voor de bloemengroet.

De werkgroep diaconie bestaat uit diakenen en werkgroepleden. Het woord diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent.
De diaken draagt bij aan het goed functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. De taken in de werkgroep diaconie worden verdeeld over de leden van de werkgroep.

Een ieder die zich maatschappelijk betrokken voelt bij hen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en die graag uiting wil geven aan deze betrokkenheid is van harte welkom om de werkgroep diaconie te versterken of ondersteunen.

Wilt u de diaconie helpen in de ondersteuning van hun maatschappelijke taken, dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL28INGB0000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord, Groningen

Kosten die leden van de diaconie in overleg hebben gemaakt voor bijvoorbeeld een activiteit of aankoop voor de kerk worden natuurlijk vergoed. Download hiervoor het declaratieformulier diaconie