College van kerkrentmeesters

De kerkenraad is het lokale bestuur van de protestantse kerk. Deze bestaat uit ouderlingen en diakenen. De bestuurstaken worden verder vormgegeven in diverse colleges en werkgroepen.

Eén van die werkgroepen is die van de kerkrentmeesters. Zij hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente. Ze zijn verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het kerk zijn. Vóór de vorming van de PKN werd in de Hervormde kerk de naam kerkvoogd gebruikt.

De materiële aspecten bestaan onder andere uit het beheer van het onroerend goed, zoals de kerk, het verenigingsgebouw en de begraafplaats. De kerkrentmeesters zorgen voor onderhoud, eventuele verhuur en het dagelijks beheer van dit onroerend goed.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor het financieel beheer van de gemeente en ook een groot deel van het personeelsbeheer van bijvoorbeeld koster en organist wordt via de kerkrentmeesters beheerd.

Kosten die gemeenteleden in overleg maken voor bijvoorbeeld een activiteit of aankoop voor de kerk worden via de kerkrentmeesters vergoed. Download hiervoor het declaratieformulier KRM

De kerkelijke gemeente wordt in vermogensrechtelijke zin vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van de kerkrentmeesters. Dit is met name van belang bij het aangaan van verplichtingen in het economisch verkeer zoals bij de aan- of verkoop van onroerend goed of bij het aangaan van personeelscontracten.