Geschiedenis van de Protestantse Gemeente Damsterboord

De Stefanuskerk van Noorddijk is vier eeuwen lang het onderdak van de Hervormde Gemeente van Noorddijk geweest.

Toen de burgerlijke gemeente Noorddijk in de jaren 70 van de vorige eeuw opging in de gemeente Groningen bleef de kerkelijke gemeente zelfstandig. Wel fuseerde ze in die jaren met de Hervormde Gemeente Middelbert. En toen ook nog in diezelfde jaren de wijk Lewenborg voor een belangrijk deel op de oude landbouwgronden van de Hervormde Gemeente Noorddijk werd gebouwd, breidde het ledental van de kerkelijke gemeente zich aanzienlijk uit.

Na het samengaan van de gemeenten Noorddijk en Middelbert  was de naam eerst Hervormde Gemeente Noorddijk-Middelbert. In 1982 werd besloten om de naam te veranderen, aan de gemeenteleden werd gevraagd om hierover mee te denken. Er werd gekozen voor Oosterhunze,  omdat het hele gebied van de Hervormde Gemeente Noorddijk-Middelbert ten oosten van het riviertje de Hunze ligt. Iedereen kon zich in deze naam vinden en zo werd de naam Hervormde Gemeente Oosterhunze.

In 2000 werd de gemeente Engelbert opgeheven en toegevoegd aan Damsterboord, hiermee kreeg de gemeente haar huidige omvang.

Vanaf het begin van de bouw van de wijk Lewenborg waren er al goede contacten tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Wijkgemeente. Na het overlijden, in 2001, van hun voorganger heeft de Gereformeerde Wijkgemeente besloten, vooruitlopend op de samenvoeging van beide gemeenten, geen nieuwe predikant te benoemen en nam de Hervormde dominee al diverse taken waar. Om samen te kunnen gaan moest eerst de Gereformeerde Wijkgemeente los gemaakt worden van Gereformeerd Groningen Noord en moest daarna nog tenminste een jaar zelfstandig doorgaan als Gereformeerd Lewenborg. Fusie tussen beide gemeenten werd voorbereid en op de eerste zondag nadat de beide synodes groen licht hadden gegeven voor het hele land, is in de Emmaüskerk onder toezicht van de notaris en de aanwezige gemeenteleden de fusie akte getekend.
Nadat dit allemaal geregeld was werd er ook een nieuwe naam bedacht voor deze nieuwe samengestelde gemeente. De gemeente kreeg de naam “Protestantse Gemeente Damsterboord” (aan de boorden van het Damsterdiep) en is een zelfstandige gemeente.
Daartoe behoren de stadswijken Lewenborg en Ulgersmaborg, Drielanden, Zilvermeer en Ruischerwaard en de dorpen Noorddijk, Ruischerbrug, Oosterhoogebrug, Middelbert en Engelbert.

Door al deze fusies moest er ook een besluit worden genomen over de kerkgebouwen. Eerst Middelbert. Na het samengaan van de Gemeente Noorddijk en Middelbert werd besloten dat er op de derde en vijfde zondag van de maand een dienst zou worden gehouden in Middelbert. Het kerkgebouw werd door de Hervormde Gemeente Middelbert overgedragen aan de Stichting Oude Groninger kerken. Later werd de dienst op de vijfde zondag van de maand in de Emmaüskerk gehouden.
Al vóór de toevoeging van de gemeente Engelbert aan Damsterboord is het kerkgebouw in Engelbert overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken, er wordt nog één dienst per jaar gehouden, op kerstavond.
In Lewenborg stond inmiddels de Emmaüskerk, gemeenschappelijk eigendom van de Gereformeerde en de Rooms Katholieke kerk. Door het jaar heen worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In de zomermaanden zijn er om en om gastdiensten.

In de boerderij naast de Stefanuskerk in Noorddijk  is na verbouwing een prachtig gemeentegebouw – Kerkenheem – met pastorie gerealiseerd.  De verbouwing van de boerderij  heeft ons de mogelijkheid geschapen om de eeuwenoude Stefanuskerk in Noorddijk, aan de rand van de wijk Lewenborg, weer als onze thuisbasis te gebruiken.