Vrijwillige bijdrage gemeenteleden

De Protestantse Gemeente Damsterboord vraagt haar leden driemaal per jaar om een financiële bijdrage.
Dat is voor de Actie Kerkbalans, voor het Solidariteitsfonds en voor het kerkblad Rotonde. Hieronder staat over alle drie een toelichting.

Wilt u, los van onderstaande doelen, een donatie doen ter ondersteuning van onze gemeente, dan kan dat op rekeningnummer NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord.

Kerkbalans

Al sinds 1973 werken de diverse kerkgenootschappen in Nederland samen in de Actie Kerkbalans, ook de Protestantse Gemeente Damsterboord doet daar aan mee.
Kerkgemeenten en parochies krijgen geen subsidie, maar ze hebben wel financiële verplichtingen.
Daarom is er elk jaar in de tweede helft van januari de Actie Kerkbalans. Bij deze actie vragen we onze leden om een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Van deze gelden worden allerlei zaken bekostigd.

  • Allereerst onze zondagse erediensten met koster, organist en predikant, met kindernevendienst en oppas.
  • Het diaconale werk, het pastoraat. Wekelijks worden er huisbezoeken gebracht, wordt er diaconale ondersteuning verleend en worden er allerlei praktische klussen verricht.
  • Het beheer en onderhoud van onze gebouwen, zoals onze mooie kerk in Noorddijk en Kerkenheem.
  • De maandelijkse gespreksgroepen die georganiseerd worden en door het jaar heen zijn er ook een aantal thema-avonden, workshops of gespreksavonden.

De landelijke PKN geeft als richtlijn voor de jaarlijkse bijdrage 2 % van uw netto inkomen. Dit is  2% van wat er maandelijks op uw bankrekening wordt bijgeschreven. Dat is vrij veel, wij zijn blij als u 1% kunt missen. Het is een vrijwillige bijdrage, of en hoeveel u geeft beslist u helemaal zelf. Op Rekenhulp Kerkbalans (2022) staan wat voorbeelden.

Heeft u geen brief gekregen? U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op: NL69INGB0000803781 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord, Groningen o.v.v. Actie Kerkbalans.

Solidariteitskas

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk Nederland.
De Solidariteitskas wordt gevuld door de kerkelijke gemeenten zelf, zij betalen een vaste verplichte bijdrage per belijdend lid binnen de gemeente aan de Solidariteitskas van de PKN.
Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen.

Door de deelnemende kerken wordt er per lid €5 afgedragen. Aan de leden wordt een bijdrage gevraagd van € 10. Daarvan gaat dan 50% naar de landelijke kerk. Helaas geven lang niet alle leden gehoor aan deze oproep, dus het bedrag dat binnenkomt moet ook grotendeels worden afgedragen. Als er nog geld overblijft is dat voor de eigen gemeente.

Bijdrage Rotonde

Het kerkblad Rotonde verschijnt 10 x per jaar. Er is zowel een digitale uitgave als één op papier.
Een groot deel van de leden van de Gemeente Damsterboord en de Walriedgemeenschap ontvangt dit blad thuis in de brievenbus, trouw bezorgd door een van de 33 vrijwilligers.

Per editie worden er ruim 400 exemplaren gedrukt.
Rotonde kost, afhankelijk van dikte en de kleur van de kaft, zo’n € 5,00 per jaar per adres.
Een aantal exemplaren moet per post verstuurd, naar leden die verhuisd zijn, maar die nog wel graag Rotonde willen blijven ontvangen.

Om de druk- en verzendkosten het hoofd te bieden en het verspreiden van de Rotonde mogelijk te blijven maken wordt elk jaar om een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd aan de lezers van dit blad.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord, o.v.v. bijdrage Rotonde.