De kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente, zij vergadert iedere maand. De plannen en verslagen van de werkgroepen worden besproken en ook de financiële zaken komen aan de orde. Op basis hiervan worden beslissingen genomen over het beleid. In principe zijn de kerkenraadsvergaderingen openbaar, wat inhoudt dat ieder gemeentelid de vergaderingen mag bijwonen. Van tijd tot tijd is er een gemeenteoverleg om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording af te leggen.

De kerkenraad van Damsterboord vlnr: Jan Wilts, Henk Heidekamp, Immy Klöpping, Jan Zijlstra, Ria van Dijk, Annie van Dam, Thole Jan Wieringa, Gré Busz, Dennis van der Laan, Bertha Buist. Ineke Koster en Douwe Hollenga ontbreken.

De kerkenraad bestaat uit de predikant en alle ambtsdragers uit de werkgroepen: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De voorzitter wordt uit de leden van de kerkenraad gekozen. De scriba (secretaris) kan lid zijn van een werkgroep maar mag ook alleen ambtsdrager zijn met als speciale taak het secretariaat oftewel scribaat

 

 

 

Het moderamen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Zij vergadert ook maandelijks, voorafgaand aan de vergadering van de kerkenraad. Er wordt dan bepaald welke punten op de agenda komen voor de kerkenraad. Ook worden bepaalde onderwerpen alvast  voorbereid.

De predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van de werkgroepen vormen samen het moderamen.