De kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente, zij vergadert om de maand. De plannen en verslagen van de werkgroepen worden besproken en ook de financiële zaken komen aan de orde. Op basis hiervan worden beslissingen genomen over het beleid. In principe zijn de kerkenraadsvergaderingen openbaar, wat inhoudt dat ieder gemeentelid de vergaderingen mag bijwonen. Van tijd tot tijd is er een gemeenteoverleg om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording af te leggen.

De kerkenraad bestaat uit de predikant en alle ambtsdragers uit de werkgroepen: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De voorzitter wordt uit de leden van de kerkenraad gekozen. De scriba (secretaris) kan lid zijn van een werkgroep maar mag ook alleen ambtsdrager zijn met als speciale taak het secretariaat oftewel scribaat.

Het moderamen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Zij vergadert maandelijks. Er worden onderwerpen voorbereid voor de kerkenraadsvergadering. De predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van de colleges vormen samen het moderamen.

Plaatselijke regeling

Op 15 december 2022 is onderstaande plaatselijke regeling van de Protestantse regeling Damsterboord definitief vastgesteld en voor akkoord getekend. Deze regeling is geldig met ingang van 1 januari 2023.

Plaatselijke Regeling PG Damsterboord