De kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente, zij vergadert om de maand. De plannen en verslagen van de werkgroepen worden besproken en ook de financiële zaken komen aan de orde. Op basis hiervan worden beslissingen genomen over het beleid. In principe zijn de kerkenraadsvergaderingen openbaar, wat inhoudt dat ieder gemeentelid de vergaderingen mag bijwonen. Van tijd tot tijd is er een gemeenteoverleg om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording af te leggen.

De kerkenraad bestaat uit de predikant en alle ambtsdragers uit de werkgroepen: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De voorzitter wordt uit de leden van de kerkenraad gekozen. De scriba (secretaris) kan lid zijn van een werkgroep maar mag ook alleen ambtsdrager zijn met als speciale taak het secretariaat oftewel scribaat.

Het moderamen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Zij vergadert maandelijks. Er worden onderwerpen voorbereid voor de kerkenraadsvergadering. De predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van de werkgroepen vormen samen het moderamen.

Stukken voor het gemeenteberaad d.d. 6 november 2022

Agenda

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Damsterboord

Samenvatting bezinningstraject Kerkenraad

Voorstel fase II bezinningstraject 2022 – 2023