Werkgroep Eredienst

De Werkgroep Eredienst is begin 2016 ingesteld door de kerkenraad en vloeide voort uit het beleidsplan van Damsterboord.
De twee kernwoorden daarin zijn ‘verbinding’ en ‘toegankelijkheid’.

De werkgroep wil inhoud geven aan deze kernwaarden.
Door een variatie in het aanbod van erediensten aan te bieden, door meer mensen te betrekken bij de voorbereiding en door onderlinge gesprekken kan er aan worden bijgedragen dat mensen – hoe verschillend ook – zich in de erediensten welkom en verbonden voelen en dat de diensten door velen gedragen worden.

De werkgroep is zó samengesteld, dat alle groepen die met de eredienst te maken hebben vertegenwoordigd zijn en dat er een verbinding is met de diaconie en de kerkenraad.

De aandacht richt zich zowel op de reguliere als op de bijzondere erediensten.
Bij de reguliere diensten gaat het vooral om de onderlinge afstemming. Er is dan met alle betrokkenen direct overleg mogelijk om plannen te maken.
Ook is er verdieping mogelijk in de bestaande liturgie en de achtergronden daarvan. Van daaruit kan de werkgroep voorstellen doen voor verandering aan de kerkenraad.

Bij de bijzondere diensten gaat het om kerst, Pasen, Pinksteren, oogstdienst, overstapdienst, gedachtenisdienst en kinderdiensten. Hieronder vallen ook de ‘themadiensten’, diensten waarin een speciaal thema centraal staat, bv. vluchtelingen, klimaat.
Voor alle bijzondere diensten wordt een voorbereidingsgroep geformeerd, bestaande uit enkele leden van de werkgroep, aangevuld met belangstellende gemeenteleden die soms specifiek deskundig zijn.

Nieuwe Liedboek
Sinds het najaar 2013 wordt er tijdens de diensten gezongen uit het Nieuwe Liedboek. Een kleine Handreiking bij het nieuwe Liedboek  kunt u hier downloaden.