ANBI Informatie Damsterboord

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is zowel van toepassing op de Protestantse Gemeente Damsterboord als op de diaconie van de de Protestantse Gemeente Damsterboord.

Naam ANBI Naam ANBI
Protestantse Gemeente Damsterboord
RSIN/Fiscaalnummer: 81.61.98.639
Diaconie Protestantse Gemeente Damsterboord
RSIN/Fiscaal nummer: 82.41.41.039

Algemene gegevens:

KvK Protestantse Gemeente Damsterboord: 71411151
KvK Diaconie Protestantse Gemeente Damsterboord: 76425134

Websiteadres: www.damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

E-mail Gemeente: krm@damsterboord.nl
E-mail Diaconie:  diaconie@damsterboord.nl

College van Kerkrentmeesters

RSIN: 81.61.98.639
Dit fiscaal nummer gebruikt u onder andere voor het opgeven van uw gift aan Actie Kerkbalans van de Protestantse Gemeente Damsterboord bij de belastingaangifte. Bij de belastingdienst is de naam van deze ANBI: Protestantse Gemeente Damsterboord te Groningen
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De jaarrekeningen en begroting van de Protestantse Gemeente Damsterboord:

De jaarrekening kunt u inzien onderaan deze pagina, onder Informatie uit FRIS Kerkrentmeesters

Jaarrekening Kerkrentmeesters 2022 (verkort overzicht)
2024_Damsterboord te Groningen PG KRM B2024 – verkort overzicht begroting

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Bestuurders:
– Henk van Dijk, ouderling-kerkrentmeester, waarnemend voorzitter
– Henk Heidekamp, ouderling-kerkrentmeester, secretaris, krm@damsterboord.nl
– Jaap Vedelaar, penningmeester

College van Diakenen

RSIN: 82.41.41.039
Dit fiscaal nummer (ANBI-nummer of RSIN) gebruikt u voor het opgeven van uw gift aan de Diaconie van Protestantse Gemeente Damsterboord bij de belastingaangifte.
Bij de belastingdienst is de naam van deze ANBI: Diaconie  Protestantse Gemeente Damsterboord te Groningen

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De jaarrekeningen en begroting van de Diaconie:
Jaarrekening diaconie 2023 – verkort overzicht
Begroting Diaconie 2024 (verkort overzicht)

Samenstelling bestuur

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Bestuurders:
Ben Spruijtenburg, (waarnemend) voorzitter
Immy Klöpping, diaken en secretaris, diaconie@damsterboord.nl
Thole Jan Wieringa, diaken en penningmeester
Joke Smit, diaken

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op onze website vindt u het Beleidsplan Damsterboord 2020-2025 van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente en diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges en werkgroepen, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen
Het beleid van het College van Diakenen is om duurzame ondersteuning te bieden aan zowel lokale goede doelen als wereldwijde noodhulp.

Verkorte staat van baten en lasten

Informatie uit FRIS Diaconie:

ANBI rapport


 

Informatie uit FRIS Kerkrentmeesters:

ANBI rapport

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via bijvoorbeeld de Actie Kerkbalans en collectes gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerkorde
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde kunt u vinden op de website van de PKN.