Selecteer een pagina

Gemeenteberichten

Protocollen

Er zijn protocollen gemaakt voor het gebruik van de Stefanuskerk en Kerkenheem in coronaperiode:
– 1aKerkdiensten Stefanuskerk
– 1b: Samenvatting voor kerkgangers
– 2  Verhuur Stefanuskerk
– 3  Vergaderingen Kerkenheem

Zondag 7 juni, de eerste kerkdienst sinds 15 maart met kerkgangers

bevestiging van Janny Wieringa als ouderling

Eindelijk was het dan zover: er waren weer kerkgangers welkom in de dienst.
Wat was het fijn om elkaar weer te zien! Omdat we op tijd moesten zijn was er vooraf gelegenheid om met de mensen in de buurtbanken bij te praten.
Lees hier het hele bericht

Bijwonen kerkdiensten in juni 2020 via aanmelding.

Nu de landelijke maatregelen wat zijn versoepeld heeft ook de PKN het advies aangepast voor het houden van diensten. Vanaf juni kunnen de diensten weer met kerkgangers gehouden worden. De maand juni geldt daarvoor als experimenteerfase.
We zijn blij dat er weer kerkgangers de dienst kunnen bijwonen, maar dit kan alleen binnen bepaalde voorwaarden.
Lees hier het hele bericht

Kerkbestuur op afstand april 2020

We zitten met elkaar in een situatie die we bij de start van 2020 niet voor mogelijk hadden gehouden.
Het is bemoedigend om te zien hoe de hele maatschappij met inventieve oplossingen komt om alles toch enigszins te laten doordraaien. Dat geldt ook voor de kerk als gemeenschap en als organisatie. Evenzogoed is het geheel sociaal- en maatschappelijk ontwrichtend. Veel mensen raken in een sociaal isolement, veel bedrijven dreigen om te vallen en medewerkers verliezen hun baan. Emotionele tijden.
Lees hier het hele bericht

Gemeentebrief moderamen 16 maart 2020

Het moderamen is op 16 maart bij elkaar geweest om de lijnen voor de komende tijd uit te zetten. Ze hebben daarover een brief opgesteld voor ieder die zich bij Damsterboord betrokken weet.
U vindt daarin alle belangrijk informatie voor de komende periode. Als het kan, wilt u de brief dan delen met gemeenteleden in uw buurt die geen e-mail gebruiken?
Lees hier de brief

Er is ook een handreiking kerkomroep gemaakt voor wie thuis de kerkdienst meeviert in de periode dat we vanwege het coronavirus de kerkgang moeten beperken.
Lees hier de handreiking

Terugblik gemeentezondag 23 februari 2020

Van Mozes’ opkomen voor verdrukten naar beleidsplannen in de 21ste eeuw

Wie neemt de verantwoordelijkheid in een samenleving waarin we ons omringen met en verschuilen achter protocollen en procedures? Wie staat op bij onrecht, durft te slaan of een hand uit te steken naar onderdrukten?

Deze vragen stonden centraal in de overweging waarin Mozes’ actie tegen onrecht gecombineerd werd met het verhaal over het toekeren van de andere wang. De ogenschijnlijk toevallige ontmoeting van Mozes met Reüel geeft ruimte voor bemoediging. Er klinkt een oproep om via het delen van brood, het gesprek, in stilte horen wat er speelt, je hart te durven openstellen. Sta op voor elkaar als het moet en heb de moed om het gesprek aan te gaan, te kijken en te luisteren.
Lees hier het hele verslag

Mededeling Oecumenische vieringen

De besturen van de Walfriedgemeenschap en Damsterboord hebben in goed overleg besloten om ook de Stefanuskerk van Damsterboord te betrekken bij de gezamenlijke vieringen op de 1e zondag van iedere maand.

Daar zijn twee aanleidingen voor. De eerste is dat het in het drukbezette rooster van de RK-voorgangers uiteindelijk toch niet mogelijk is om alle oecumenische vieringen op een vaste tijd te laten beginnen. Vieringen met een RK-voorganger kunnen alleen om 11.15 beginnen. Vieringen met een protestantse voorganger kunnen eerder, bijvoorbeeld om 10.00 uur, beginnen. Een deel van de oecumenische kerkgangers heeft een voorkeur voor die aanvangstijd. Een optie is dan om wisselende aanvangstijden voor de oecumenische vieringen aan te houden, namelijk 10.00 uur en 11.15 uur, zoals we dat bij de gastdiensten ook gewend zijn.

De tweede aanleiding is de verkoop van aandeel van Damsterboord in de Emmaüskerk aan de Hildegardparochie.

Met die beide aanleidingen kwamen we eendrachtig tot de conclusie dat de volgende oplossing het beste is en het meeste duidelijkheid biedt

* oecumenische vieringen met een RK-voorganger vinden plaats in de Emmaüskerk om 11.15 uur

* oecumenische diensten met een Protestantse voorganger vinden plaats in de Stefanuskerk om 10.00 uur.

Aan de voorbereiding en de invulling verandert niets: die doen we altijd met een gemengde groep, zo blijven het volop oecumenische diensten.

Voor de komende periode ziet het overzicht er ( onder voorbehoud) zo uit:

3 mei 11:15 Emmaüskerk Walfriedgemeenschap Oecumenisch
7 juni 10:00 Stefanuskerk Damsterboord Oecumenisch Prokkeldienst
5 juli 11:15 Emmaüskerk Walfriedgemeenschap Oecumenisch

Namens de Walfriedraad en het moderamen van Damsterboord,
Michèle van der Knaap (vz) en Annie van Dam (vz)

 

31 december 2019 – overdracht Emmaüskerk is definitief

“Soms gaan dingen sneller dan je in eerste instantie verwacht. Nadat de notaris alle gegevens van Damsterboord en de Hildegardparochie met betrekking tot de overdracht van het aandeel van Damsterboord in de Emmaüskerk had ontvangen heeft hij besloten om nog in 2019 de akte van overdracht te laten passeren.
Op de laatste dag van 2019 zijn de voorzitter en secretaris van de Kerkrentmeesters als vertegenwoordigers van Damsterboord en pastoor Jellema en Ale Jan Algra van de Hildegardparochie bij notaris Janssens geweest en is de akte van overdracht getekend.

Vanaf 31 december 2019 is de Hildegardparochie volledig eigenaar van de Emmaüskerk. Maar wat zeker zo belangrijk is, is dat de Emmaüskerk behouden blijft voor de Walfriedgemeenschap.

Als bewijs van deze overdracht hierbij de foto die bij de notaris is gemaakt. Zoals u kunt zien allemaal blijde gezichten, als teken dat iedereen content is met dit resultaat.”   Douwe Hollenga

Vlnr: Ale Jan Algra (secr. Hildegard), pastoor Jellema (voorz. Hildegard), notaris Janssens, Henk Heidekamp (secr. Kerkrentmeesters Damsterboord), Douwe Hollenga (voorz. Kerkrentmeesters Damsterboord en Kristel Klink (vice-voorz. Hildegard).

 

Kort verslag informatieavond Pioniersplek Lewenborg

Maandag 25 november was Mark de Jager een drukbezet man. De enthousiaste Jonge Theoloog des Vaderlands moest zicht haasten om van de studio van RTV Noord naar Kerkenheem in Noorddijk te komen.

Na een humorvol optreden voor Noord Vandaag, informeerde hij ’s avonds de ongeveer 30 aanwezigen over de Pioniersplek Lewenborg.

In Nederland zijn de afgelopen 10 jaar heel wat pioniersplekken ontstaan. Op een dergelijke plek wordt gewerkt aan het aanwezig zijn in de wijk vanuit een christelijke achtergrond. Niet (alleen) vanuit een diaconaal perspectief, maar juist met gesprekken over levensvragen en zingeving.
Lewenborg is een wijk met het minst aantal geloofsgemeenschappen per aantal inwoners in de stad Groningen. En een wijk met veel sociale vraagstukken waarvoor veel initiatieven zijn. Echter, op het gebied van zingeving en levensvragen wordt niet veel aangeboden.

Daarom wordt vanuit Damsterboord en met de hulp van inwoners in Lewenborg toegewerkt naar het opzetten van een pioniersplek. Voor diverse doelgroepen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan. Dat kan op heel veel verschillende manieren, van sporten met jongeren tot een kliederkerk.
Aan het eind van de geslaagde informatieavond las Mark inspirerende woorden uit Jeremia 29:7 ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’

Weet u nog een goede naam voor de pioniersplek? Heeft u vragen, wilt u meedoen of meedenken? Laat het weten aan Mark de Jager en zijn team, via markmdejager@gmail.com.