De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor 1 januari 2016 had de Protestantse Kerk in Nederland één fiscaal nummer voor alle gemeenten. Vanaf 1 januari 2016 moet iedere gemeente een eigen RSIN- of fiscaal nummer hebben.

De Protestantse Gemeente Damsterboord heeft twee verschillende fiscale nummers: één voor giften aan de werkgroep Kerkrentmeesters (bijvoorbeeld uw gift aan Actie Kerkbalans) en één voor giften aan de werkgroep Diaconie. Het is daarom belangrijk dat u bij uw belastingaangifte kijkt aan welke werkgroep u uw gift heeft gegeven.

Werkgroep Kerkrentmeesters

RSIN Kerkrentmeesters: 81.61.98.639
Dit fiscaal nummer (ANBI-nummer of RSIN) gebruikt u onder andere voor het opgeven van uw gift aan Actie Kerkbalans van de Protestantse Gemeente Damsterboord bij de belastingaangifte.
Bij de belastingdienst is de naam van deze ANBI: Protestantse Gemeente Damsterboord te Groningen

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Contactgegevens voor de kerkrentmeesters

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Huidige samenstelling werkgroep Kerkrentmeesters

Werkgroep Diaconie

RSIN Diaconie: 82.41.41.039
Dit fiscaal nummer (ANBI-nummer of RSIN) gebruikt u voor het opgeven van uw gift aan de Diaconie van Protestanste Gemeente Damsterboord bij de belastingaangifte.
Bij de belastingdienst is de naam van deze ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Damsterboord te Groningen

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Samenstelling bestuur

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Huidige samenstelling van de werkgroep Diaconie

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via
de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op onze website vindt u het beleidsplan 2014-2019 van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente en diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges (werkgroepen), waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen

Het beleid van de werkgroep Diaconie is om duurzame ondersteuning te bieden aan zowel lokale goede doelen als wereldwijde noodhulp.

Verkorte staat van baten en lasten

Ons administratiekantoor heeft uitstel aangevraagd voor publicatie van de cijfers over 2018. Zodra de cijfers gereed zijn zullen wij deze publiceren.

De jaarrekeningen en begroting van de Diaconie.

De jaarrekeningen en begroting van de Kerkrentmeesters.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via bijvoorbeeld de Actie Kerkbalans en collectes gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerkorde

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde kunt u vinden op de website van de PKN.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com